[email protected]
+421948062906
poradenská linka je dostupná Po - Pia od 8:00 do 18:00 a So - Ne od 9:00 do 16:00
Menu Zatvoriť
0 0 €
Váš košík je zatiaľ prázdny.
Úvodná strana SÚŤAŽ O ZĽAVOVÝ KÓD V E-SHOPE PRESPÁNOK

SÚŤAŽ O ZĽAVOVÝ KÓD V E-SHOPE PRESPÁNOK

 
 
SÚŤAŽ O ZĽAVOVÝ KÓD V E-SHOPE PRESPÁNOK
 
 
Nepremeškajte šancu vyhrať zľavu na nákup v našom e-shope. Nájdite v osem-smerovke päť slovenských plnovýznamových slov. Napíšte ich do komentára pod príspevkom na Facebooku PreSpánok alebo ich napíšte do komentára pod príspevkom na Instagrame PreSpánok a sledujte Instagram PreSpánok.
 
Komentáre napíšte do 18.10.2023 do 23:59 hod. Ukončenie súťaže bude oznámené tiež komentárom pod naším príspevkom. Následne z tých z vás, ktorí napísali správnu odpoveď, vyžrebujeme troch, ktorým zašleme zľavový kód na nákup v e-shope PreSpánok. Každý súťažiaci sa môže zapojiť len jedným komentárom (buď na FB alebo na IG). Výhercov budeme kontaktovať súkromnou správou po vyhlásení ukončenia súťaže.
 
 
KOMPLETNÉ PRAVIDLÁ (ŠTATÚT) SÚŤAŽE:
 
Účelom tohto štatútu je upraviť pravidlá súťaže o zľavový kód v e-shope PreSpánok (ďalej len "Súťaž"). Tento štatút je jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá a podmienky Súťaže.

1. Organizátor Súťaže:
 
Organizátorom a usporiadateľom je spoločnosť PreSpanok s. r. o., so sídlom: Panenská 8, 811 03 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, IČO: 46 083 502, registrácia: Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 71342/B (ďalej len „PreSpánok“).

2. Účel Súťaže:
 
Cieľom Súťaže je reklama, podpora a propagácia obchodného mena spoločnosti PreSpanok s. r. o.

3. Trvanie Súťaže:
 
Termín konania Súťaže je oznámený v súťažnom príspevku PreSpánku na sociálnej sieti Facebook a Instagram. Súťaž prebieha od 11. 10. 2023 do 18.10.2023 do 8:00 hod. na internete na sociálne sieti Facebook a Instagram.

4. Účasť v Súťaži:
 
Účastníkom Súťaže môže byť len fyzická osoba staršia ako osemnásť (18) rokov s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá splní ďalšie podmienky podľa týchto pravidiel. PreSpánok môže na preukázanie splnenia podmienky veku a trvalého pobytu požadovať preukázanie totožnosti účastníka Súťaže.
 
Súťaže sa nemôžu zúčastniť právnické osoby, zamestnanci PreSpánok (vrátane zamestnancov subjektov v rámci skupiny PreSpanok [ProSpánek SE, DlaSpania Sp. z o.o., AZ ALVÁSÉRT Kft Minden jog fenntartv, ZaSpavanje d.o.o.]) ani ich rodinní príslušníci.
 
Každý účastník sa môže v rámci Súťaže zapojiť len raz, a to v rámci oboch sociálnych sietí – Facebook aj Instagram. Účastník Súťaže má v rámci Súťaže nárok na najviac jednu (1) výhru.
 
Podmienkou na účasť v Súťaži je, aby mal účastník založený profil na sociálnej sieti Facebook a/alebo Instagram a splnil všetky pravidlá používania sociálnej siete Facebook resp. Instagram.
 
Ak dôjde počas Súťaže k zmene súťažného profilu (profilu, z ktorého sa účastník zúčastní Súťaže) na sociálne sieti, je potrebné do skončenia Súťaže kontaktovať PreSpánok prostredníctvom súkromnej správy zaslanej na sociálnej sieti. V opačnom prípade nebude uplatnenie výhry z iného profilu akceptované.
 
Osoby, ktoré sa Súťaže nemôžu zúčastniť budú zo Súťaže vyradené. V prípade viacnásobnej účasti bude v Súťaži zohľadnený len jeden (1) príspevok účastníka, zvolený náhodne. Ak sa nesplnenie podmienok na účasť v Súťaži preukáže až po vylosovaní výhercu, bude tento výherca zo Súťaže vyradený a bude vylosovaný nový výherca.

5. Priebeh Súťaže:
 
PreSpánok na začiatku Súťaže zverejní na sociálnej sieti Facebook a Instagram súťažný príspevok, v ktorom bude zverejnená osem-smerovka.
 
Úlohou súťažiaceho je, aby do skončenia Súťaže
v zverejnenej osem-smerovke našiel päť (5) plnovýznamových slov v slovenskom jazyku. V osem-smerovke sa slová môžu nachádzať kdekoľvek napísané horizontálne zľava-doprava alebo sprava-doľava, vertikálne napísané zhora-nadol alebo zdola-nahor alebo uhlopriečne, a to zhora a zľava - nadol a doprava alebo naopak ako aj zhora a sprava – nadol a doľava alebo naopak,
nájdené slová prostredníctvom svojho profilu na sociálnej sieti Facebook alebo Instagram uverejnil v komentári pod súťažným príspevkom PreSpánok a
v prípade využitia sociálnej siete Instagram bol najkratšie do prevzatia výhry sledovateľom (follower) užívateľského profilu PreSpánok.
 
6. Výber výhercov:
 
Zo všetkých osôb, ktoré sa zúčastnili Súťaže zverejnením komentáru pod súťažným príspevkom PreSpánok na sociálnej sieti Facebook a Instagram, PreSpánok vyberie tie, ktoré spĺňajú podmienky účasti v Súťaži.
 
Následne z tohto výberu PreSpánok vylúči všetkých duplicitných účastníkov (ktorí sa zúčastnili viac než jedným komentárom).
 
Následne PreSpánok komentáre účastníkov tohto zúženého výberu očísluje a vyžrebuje z nich troch (3) výhercov prostredníctvom služby www.random.org.
 
Ak bude niektorý z výhercov následne z akéhokoľvek dôvodu (porušenie pravidiel Súťaže, odmietnutie výhry) vyradený, PreSpánok namiesto neho vyžrebuje nového výhercu.

7. Oznámenie a predanie výhry:
 
Výhercovia budú oznámení najneskôr do piatich (5) pracovných dní odo dňa ukončenia Súťaže prostredníctvom komentára pod súťažným príspevkom PreSpánok alebo prostredníctvom samostatného príspevku na sociálnej sieti Facebook a Instagram.
 
Výhercovi tiež bude prostredníctvom sociálnej siete zaslaná súkromná správa na jeho súťažný profil, v ktorom bude vyzvaný, aby potvrdil, že výhru prijíma.
 
Ak výherca do troch (3) pracovných dní výhru prijme, zašle mu PreSpánok výhru. Ak výherca v stanovenej lehote výhru odmietne alebo sa nevyjadrí, PreSpánok výhercu zo Súťaže vyradí.

8. Výhra:
 
Do Súťaže sú zaradené celkom tri (3) výhry, pre každého z troch (3) výhercov je určená jedna (1) výhra.
 
Výhrou je zľavový kód na uplatnenie zľavy vo výške 20 % z ceny jedného (1) nákupu (objednávky) v e-shope PreSpanok, ktorý je prístupný na adrese https://www.prespanok.sk.
 
Zľavový kód možno uplatniť tak, že ho výherca zadá v príslušnom poli pri zadávaní objednávky v eshope PreSpanok. Po uplatnení zľavového kódu sa na kúpnu cenu za tovary uvedené v objednávke uplatní zľava vo výške 20 %.
 
Zľavový kód je možné uplatniť len raz. Po odoslaní objednávky, pri ktorej bol uplatnený zľavový kód je uplatnenie zľavového kódu nevratné a nemožno ho použiť znovu.
 
Účastník Súťaže nemá na výhru právny nárok a výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou. Účastník Súťaže berie na vedomie, že nemôžu požadovať výhru vo väčšej hodnote alebo vo väčšom množstve. Účastníci berú na vedomie, že výhru nie je možné vymeniť za peniaze alebo požadovať vydanie inej výhry, než je stanovená PreSpánkom.

9. Spracovanie osobných údajov
 
Informácie o spracúvaní osobných údajov osôb, ktoré sa akýmkoľvek spôsob zúčastnia na Súťaži sú dostupné v samostatnom dokumente, ktorý je prístupný na tejto adrese. (https://www.prespanok.sk/poucenie-o-spracuvani-osobnych-udajov-v-sutazi-o-zlavovy-kupon-na-socialnej-sieti-facebook-a-instagram/)

10. Záverečné ustanovenia
 
Uverejnením súťažné komentára pod súťažným príspevkom na sociálnej sieti Facebook alebo Instagram vyjadruje ten, kto takýto komentár vložil, že sa oboznámil s týmito pravidlami Súťaže, a že s nimi bez výhrad súhlasí.
 
Sociálna sieť Facebook ani Instagram ani ich vlastník a prevádzkovateľ nie je na Súťaži nijakým spôsobom zainteresovaný, najmä nie je jej usporiadateľom ani organizátorom a pod. Nezhromažďuje ani údaje o účastníkoch Súťaže a žiadnym spôsobom nepreberá akékoľvek záväzky voči jej účastníkom či usporiadateľom a ani negarantuje ich splnenie. Sociálna sieť Facebook ani Instagram ani ich vlastník a prevádzkovateľ Súťaž nijakým spôsobom nesponzoruje, nepodporuje ani nespravuje a Súťaž s nimi nesúvisí. PreSpánok v celosti oslobodzuje a zbavuje sociálnu sieť Facebook a Instagram a ich vlastníka a prevádzkovateľa spod akýchkoľvek záväzkov spojených so Súťažou.
 
PreSpánok nezodpovedá za akékoľvek technické či telekomunikačné problémy či vady, ktoré vzniknú v priebehu Súťaže, za rýchlosť technického pripojenia či za iné prípadné nedostatky, ktoré vznikli v súvislosti so Súťažou alebo v súvislosti so sieťami elektronických komunikácií, mobilných operátorov alebo s ich dostupnosťou pre účastníkov Súťaže.
 
PreSpánok je oprávnený kedykoľvek kontrolovať pravdivosť všetkých údajov uvedených účastníkom v rámci Súťaže. V prípade akéhokoľvek porušenia pravidiel, podvodného získania výhry, porušovania pravidiel sociálnej siete Facebook alebo Instagram alebo konania v rozpore s dobrými mravmi si PreSpánok vyhradzuje právo Súťaž kedykoľvek prerušiť alebo ukončiť alebo zmeniť podmienky tejto Súťaže alebo vyradiť zodpovedného účastníka zo Súťaže alebo mu zablokovať účasť v Súťaži.
 
O akýchkoľvek reklamáciách alebo námietkách rozhoduje s končenou platnosťou PreSpánok. PreSpánok si vyhradzuje právo bez náhrady Súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo zrušiť či jednostranne zmeniť alebo doplniť pravidlá Súťaže, a to po celú dobu trvania Súťaže. Takúto skutočnosť PreSpánok vyhlási na svojom profile na sociálnej sieti Facebook a Instagram. PreSpánok je oprávnený kontrolovať všetky podmienky účasti v Súťaži a dodržiavanie týchto pravidiel Súťaže a v prípade sporu posúdiť a s konečnou platnosťou rozhodnúť o akejkoľvek otázke spojenej so Súťažou. PreSpánok má právo vylúčiť ktoréhokoľvek účastníka zo Súťaže v prípade, že by takýto účastník porušoval tieto pravidlá, a to bez akejkoľvek náhrady nákladov alebo škody, ktorá by tým účastníkovi mohla vzniknúť. Prípadné námietky s priebehom Súťaže možno PreSpánku zaslať písomne na adresu jeho sídla uvedenú v týchto podmienkach do troch (3) pracovných dní od skončenia Súťaže. Rozhodnutie PreSpánku o námietke je konečné.
 
 
V Bratislave, dňa 11. 10. 2023