[email protected]
+421948062906
poradenská linka je dostupná Po - Pia od 8:00 do 18:00 a So - Ne od 9:00 do 16:00
Menu Zatvoriť
0 0 €
Váš košík je zatiaľ prázdny.
Úvodná strana Reklamácie

Reklamačný poriadok

PreSpanok s.r.o., IČO: 46 083 502 so sídlom Panenská 8, 811 03 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 71342/B (ďalej len „PreSpanok“ či je „Predávajúci“).

Online reklamačný formulár nájdete ZDE


I.  Kontaktné údaje Predávajúceho:

Adresa :                   
PreSpanok s.r.o., IČO: 46 083 502
Panenská 8, 811 03 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 71342/B

Telefónne číslo/fax: 
+421 948 478 717
e-mail: [email protected]

Peňažný ústav:         
Tatra banka, a.s.
číslo účtu: 2928853333/1100
IBAN: SK32 1100 0000 0029 2885 3333
SWIFT/BIC: TATRSKBX

 


II.  Základné ustanovenia

2.1.  Tento reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok (ďalej len "VOP") Predávajúceho pre nákup Tovaru
        na eshope www.prespanok.sk a tvorí neoddeliteľnú súčasť každej kúpnej zmluvy o predaji tovaru a služieb z ponuky Predávajúceho
        (ďalej len "Tovar") uzatvorenej medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom (ďalej len "Kupujúci") , prostredníctvom internetového obchodu
        Predávajúceho na internetovej stránke https://www.prespanok.sk (ďalej len "Eshop") a stáva sa tak súčasťou zmluvného dojednania
        zmluvných strán kúpnej zmluvy.

2.2.  Kupujúci je povinný oboznámiť sa s týmto Reklamačným poriadkom pred objednaním Tovaru. Kupujúci zároveň berie na vedomie, že je povinný
        poskytnúť Predávajúcemu potrebnú súčinnosť potrebnú na vybavenie reklamácie, inak nemožno vylúčiť jej zamietnutie.

2.3.  Odoslaním objednávky prostredníctvom Eshopu Kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí s Reklamačným poriadkom pred uzavretím kúpnej
        zmluvy na Tovar v znení platnom a účinnom v čase odoslania objednávky. Znenie Kúpnej zmluvy a tohto Reklamačného poriadku obdrží Kupujúci ako
        prílohu potvrdenia objednávky, ktoré Predávajúci zašle na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v objednávke alebo zaregistrovanú v užívateľskom
        profile Kupujúceho.

2.4.  Definície pojmov uvedené v tomto Reklamačnom poriadku majú prednosť pred definíciami uvedenými vo VOP.
 


III. Doklad o záruke

        Predávajúci vystaví Kupujúcemu záručný list v textovej forme ako doklad o záruke a odovzdá ho Kupujúcemu najneskôr pri prevzatí Tovaru.
        Záručný list musí obsahovať údaj o tom, že Kupujúci má voči Predávajúcemu zákonné právo na bezplatné odstránenie vady a že toto právo nie je dotknuté
        zárukou za akosť, ako aj označenie Tovaru, na ktorý sa záruka vzťahuje, obsah záruky, názov a sídlo Predávajúceho, podmienky záruky a postup pri jej uplatňovaní.
 IV.  Kúpna zmluva a jej uzavretie

4.1.  Kupujúci môže reklamovať vadu, ktorá sa prejaví na Tovare v priebehu dvoch rokov od jeho prevzatia.  Ak sa Tovar používa, táto lehota sa skracuje na jeden rok. 

4.2.  V prípade Tovaru alebo jeho častí, pri ktorých je uvedená doba spotreby alebo životnosti, môže byť lehota na reklamáciu skrátená na dobu spotreby alebo
        životnosti uvedenú spravidla na obale Tovaru.

4.3. Práva zo zodpovednosti za vady Tovaru a zo záruky za akosť zaniknú, ak neboli uplatnené v stanovenej lehote.

4.4.  V prípade, že sa reklamácia vybaví výmenou Tovaru, nová záručná doba sa neuplatňuje.
 


V.  Kvalita pri prijímaní

5.1.  Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu za to, že Tovar je pri prevzatí Kupujúcim bez vád. Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu najmä za to, že:
            a)   zodpovedá dohodnutému popisu, druhu a množstvu, kvalite a iným dohodnutým vlastnostiam,
            b)   je spôsobilé na účel, na ktorý ho Kupujúci požaduje a s ktorým Predávajúci súhlasil, a
            c)   je dodaný s dohodnutým príslušenstvom a návodom na použitie vrátane návodu na montáž alebo inštaláciu.


5.2.  Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu za to, že okrem dohodnutých vlastností
            a)   Tovar je vhodný na účel, na ktorý sa Tovar tohto druhu bežne používa, a to aj s ohľadom na práva tretích osôb, právne predpisy,
                  technické normy alebo pravidlá priemyselnej praxe, ak technické normy neexistujú,
            b)   Tovar zodpovedá svojím množstvom, kvalitou a inými vlastnosťami vrátane trvanlivosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti
                  obvyklým vlastnostiam Tovaru rovnakého druhu, ktoré môže Kupujúci odôvodnene očakávať, a to aj s ohľadom na verejné vyhlásenia
                  Predávajúceho alebo inej osoby v rovnakom zmluvnom reťazci, najmä na reklamu alebo označenie,
            c)   Tovar sa dodáva s takým príslušenstvom vrátane obalu, návodu na montáž a iných návodov na použitie, aké môže Kupujúci odôvodnene očakávať; a
            d)   Tovar zodpovedá svojou kvalitou alebo spracovaním vzorke alebo exempláru, ktorý Predávajúci poskytol Kupujúcemu pred uzavretím Zmluvy,
            e)   vada bola spôsobená nesprávnou montážou alebo inštaláciou alebo bola spôsobená chybou v návode poskytnutom Predávajúcim,
                  pokiaľ Predávajúci pred uzavretím Zmluvy neoznámil Kupujúcemu, že niektorá vlastnosť Tovaru sa líši a Kupujúci s tým pri uzavretí Zmluvy výslovne súhlasil.

Práva z vadného plnenia

5.3.  Ak má Tovar vady, Kupujúci môže požadovať jeho odstránenie. Podľa vlastného uváženia môže požadovať
             a)   dodanie novej veci bez vady alebo opravu veci, ak zvolený spôsob odstránenia vady nie je nemožný alebo neprimerane nákladný v porovnaní s iným
                   spôsobom; predávajúci môže odmietnuť odstránenie vady, ak je to nemožné alebo neprimerane nákladné, najmä s ohľadom na závažnosť vady a hodnotu,
                   ktorú by vec mala bez vady.
             b)   Predávajúci odstráni vadu v primeranej lehote po jej vytknutí. 
             c)   Predávajúci je povinný prevziať vadu na vlastné náklady. Ak si to vyžaduje demontáž veci, ktorej montáž bola vykonaná v súlade s povahou a účelom
                   veci pred tým, ako sa vada prejavila, predávajúci vadnú vec demontuje a zmontuje opravenú alebo novú vec alebo uhradí náklady s tým spojené.

5.4.  Kupujúci môže požadovať primeranú zľavu alebo odstúpiť od zmluvy, ak
             a)   Predávajúci odmietol alebo neodstránil vadu,
             b)   vada sa vyskytla opakovane,
             c)   vada je podstatným porušením zmluvy alebo,
             d)   z vyhlásenia predávajúceho alebo z okolností vyplýva, že vada nebude odstránená v primeranej lehote alebo bez podstatných ťažkostí pre kupujúceho.

5.5.  Kupujúci nie je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, ak je vada Tovaru nepodstatná.

5.6.  Ak Kupujúci odstúpi od Zmluvy, Predávajúci vráti Kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu po tom, čo mu bol Tovar doručený alebo po tom,
        čo mu Kupujúci preukázal, že Tovar odoslal.

5.7.  Predávajúci negarantuje úplnú vzájomnú kompatibilitu jednotlivých druhov Tovaru z ponuky Predávajúceho, ktorých použiteľnosť Kupujúci v objednávke
        výslovne nepožadoval, pokiaľ Predávajúci výslovne neurčí inak. 

5.8.  Bližšia úprava práv Kupujúceho vyplýva z príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa.
 


VI. Záruka kvality

6.1.  Záručné lehoty pre jednotlivé typy Tovaru sa môžu líšiť. Predávajúci môže poskytovať predĺžený záručný servis nad rámec zákonnej lehoty (24 mesiacov),
        a to za podmienok uvedených v popise Tovaru v Eshope.

6.2.  Záručná doba začína plynúť dňom dodania Tovaru Kupujúcemu. Ak bol Tovar odoslaný Kupujúcemu na základe Zmluvy, začína plynúť od doručenia Tovaru
        na miesto určenia. Ak má Tovar uviesť do prevádzky iná osoba ako Predávajúci, záručná doba začína plynúť odo dňa uvedenia Tovaru do prevádzky za
        predpokladu, že si Kupujúci objednal uvedenie Tovaru do prevádzky do 3 týždňov od prevzatia Tovaru a poskytol potrebnú súčinnosť.

 


VII. Vylúčenie zodpovednosti za vady

7.1.  Predávajúci nezodpovedá za vady Tovaru, najmä v nasledujúcich prípadoch:
             -  Tovar mal vady už pri prevzatí, o čom kupujúci vedel, a pre túto vadu bola dohodnutá a poskytnutá zľava z kúpnej ceny;
             -  ada bola Kupujúcim reklamovaná už skôr a Predávajúci z tohto dôvodu poskytol Kupujúcemu zľavu z kúpnej ceny;
             -  vada nebola prítomná na Tovare v čase jeho prevzatia Kupujúcim, ani nevznikla neskôr porušením povinnosti Predávajúceho;
             -  Kupujúci pri vynaložení bežnej starostlivosti musel o vade vedieť pri uzavretí zmluvy alebo pri prevzatí Tovaru, alebo bol na vadu upozornený,
                ak ho Predávajúci výslovne neuistil, že vec nemá vady;
             -  vada bola spôsobená Kupujúcim, ktorý Tovar kúpil ako spotrebiteľ, ale používal ho v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo samostatného
                výkonu povolania;
             -  príčinou vady je zanedbanie primeranej starostlivosti o Tovar zo strany Kupujúceho (vrátane nesprávneho zaobchádzania);
             -  vada je spôsobená Kupujúcim, najmä nesprávnym používaním, údržbou, skladovaním, nesprávnou manipuláciou, úmyselným poškodením
                alebo prepravou v rozpore s pokynmi alebo návodmi Predávajúceho;
             -  bežné opotrebenie Tovaru spôsobené bežným používaním, poveternostnými podmienkami, prírodnými živlami alebo vyššou mocou.

7.2.  Vadou Tovaru nie je bežný rozdiel vo farbe alebo štruktúre prírodných materiálov (napr. dreva), textilných a syntetických materiálov alebo lakovaných
        povrchov. Rozmerové rozdiely nábytku a matracov v rámci tolerancie deklarovanej Predávajúcim nie sú vadou. Ak Predávajúci nedeklaruje inak,
        rozmery lamelových roštov, postelí a matracov môžu mať toleranciu rozmerov a materiálového zloženia v súlade s príslušnými ČSN. Rozdiel v rozmeroch
        a materiálovom zložení Tovaru v rámci uvedenej tolerancie, na ktorý bol Kupujúci upozornený alebo ktorý vyplýva z príslušných noriem, nie je vadou Tovaru.VIII. Reklamačný proces


A) Kontrola tovaru pri jeho prevzatí


8.1.  Predávajúci odporúča, aby bol Tovar pri prevzatí riadne skontrolovaný, najmä aby sa skontrolovalo, či je obal Tovaru neporušený, či Tovar nie je
        poškodený a či je dodávka kompletná. V prípade porušenia neporušenosti obalu a iného zjavného poškodenia je Kupujúci oprávnený požiadať
        o kontrolu stavu Tovaru a nie je povinný poškodený Tovar prevziať, ak nie je v súlade s Kúpnou zmluvou, napr. ak je dodávka nekompletná alebo
        poškodená. Ak Kupujúci takúto poškodenú zásielku od dopravcu prevezme, je potrebné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole dopravcu. 
        Podpisom odovzdávacieho protokolu bez uvedenia vád Tovaru Kupujúci potvrdzuje, že obal a Tovar boli nepoškodené a dodávka bola kompletná.B) Uplatnenie reklamácie


8.2.  Kupujúci môže reklamáciu uplatniť bez zbytočného odkladu po zistení vady na adrese PreSpánok Avion Shopping Park, Ivanská Cesta 16,
        Bratislava 821 04
, alebo v ktorejkoľvek prevádzke predávajúceho. Reklamáciu môže Kupujúci uplatniť aj prostredníctvom e-mailu zaslaného na
        e-mailovú adresu  [email protected]. Predávajúci odporúča k reklamácii priložiť doklad o kúpe Tovaru alebo záručný list, podrobný popis závady
        a kontaktné údaje Kupujúceho (napr. adresu, telefónne číslo a e-mail, prípadne číslo účtu, ak Kupujúci požaduje vrátenie kúpnej ceny).
        Bez uvedených údajov je ťažké reklamáciu riadne vybaviť.

8.3.  Predávajúci vydá Kupujúcemu písomné potvrdenie o tom, kedy bola reklamácia uplatnená, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie
        požaduje, a to bezodkladne po prijatí reklamácie.  Potvrdenie slúži len ako doklad o prijatí reklamácie. 

8.4.  Kupujúci je povinný oznámiť Predávajúcemu, aké právo zo zodpovednosti za vady si zvolil, a to pri oznámení vady alebo bez zbytočného odkladu
        po oznámení vady. Uskutočnenú voľbu nie je možné zmeniť bez súhlasu Predávajúceho, ak zákon neustanovuje inak. 

8.5.  Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec vybaví reklamáciu do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, ak sa predávajúci a kupujúci - spotrebiteľ
        nedohodnú na dlhšej lehote. 

8.6.  Kupujúci je povinný odovzdať reklamovaný Tovar Predávajúcemu na preskúmanie vrátane príslušenstva alebo inak umožniť Predávajúcemu prehliadku
        Tovaru a posúdenie vád Tovaru. Kupujúci je povinný poskytnúť Predávajúcemu všetku potrebnú súčinnosť na vybavenie reklamácie, uskladniť Tovar podľa
        pokynov Predávajúceho alebo inak vhodne s ním naložiť tak, aby bolo možné vadu preskúmať. V opačnom prípade sa Kupujúci vystavuje riziku zamietnutia
        reklamácie. Predávajúci je oprávnený vyzvať Kupujúceho napr. na predloženie podrobnej foto alebo video dokumentácie reklamovanej vady, na sprístupnenie   
        reklamovaného Tovaru a pod. 

8.7.  Predávajúci má právo zamietnuť reklamáciu, ak je reklamovaný Tovar alebo jeho časti znečistený alebo nespĺňa požiadavky na hygienicky bezpečné predloženie
        Tovaru na reklamačné konanie.

8.8.   Predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, o vykonaní opravy a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie
         zamietnutia reklamácie.

8.9.   Po vybavení reklamácie predávajúci informuje kupujúceho o ukončení reklamačného konania, a to spravidla buď telefonicky, SMS správou alebo e-mailom.  
         Kupujúci je povinný po vybavení reklamácie bez zbytočného odkladu prevziať reklamovaný Tovar. V opačnom prípade je Predávajúci oprávnený vyzvať
         Kupujúceho na prevzatie Tovaru v dodatočnej lehote, inak je Predávajúci oprávnený účtovať primeranú náhradu (skladné) za uskladnenie Tovaru podľa
         platného cenníka Predávajúceho. Ak si Kupujúci nevyzdvihne Tovar z vybavenej reklamácie ani v dodatočnej primeranej lehote určenej vo výzve Predávajúceho,
         Predávajúci si vyhradzuje právo Tovar predať a výťažok použiť na úhradu poplatku za uskladnenie.

8.10. Predávajúci nie je povinný poskytnúť Kupujúcemu náhradný Tovar počas trvania reklamácie.

8.11. V prípade oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamačného konania, a to odo dňa nasledujúceho po uplatnení reklamácie do dňa,
         kedy bol Kupujúci informovaný o vybavení reklamácie.

8.12. O náhradu nákladov je potrebné požiadať bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 1 mesiaca po uplynutí lehoty na uplatnenie práv z vadného plnenia.
IX. Mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov

        Na mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov je podľa zákona 391/2015 Z.z., o ochrane spotrebiteľa, príslušná Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), so sídlom
        Mierová 2017/19, 821 05 Bratislava.X.  Kupujúci - podnikateľ

         Ak je kupujúci podnikateľom, práva a povinnosti zmluvných strán sa riadia platnou zákonnou úpravou záruky za akosť a zodpovednosti za vady.
XI. Záverečné ustanovenia

          Týmto reklamačným poriadkom nie sú dotknuté práva kupujúceho vyplývajúce zo zákona.