[email protected]
+421948062906
poradenská linka je dostupná Po - Pia od 8:00 do 18:00 a So - Ne od 9:00 do 16:00
Menu Zatvoriť
0 0 €
Váš košík je zatiaľ prázdny.
Úvodná strana Všeobecné obchodné podmienky e-shopu PreSpánok

Všeobecné obchodné podmienky e-shopu PreSpánok

PreSpanok s.r.o., IČO: 46 083 502 so sídlom Panenská 8, 811 03 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 71342/B (ďalej len „PreSpanok“ či je „Predávajúci“).


I.  Kontaktné údaje Predávajúceho:

Adresa :                   
PreSpanok s.r.o., IČO: 46 083 502
Panenská 8, 811 03 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 71342/B

Telefónne číslo/fax: 
+421 948 062 906
e-mail: [email protected]

Peňažný ústav:         
Tatra banka, a.s.
číslo účtu: 2928853333/1100
IBAN: SK32 1100 0000 0029 2885 3333
SWIFT/BIC: TATRSKBX

 


II.  Základné ustanovenia

2.1.  Tieto obchodné podmienky (ďalej len "OP") tvoria neoddeliteľnú súčasť každej zmluvy o predaji tovaru a služieb z ponuky predávajúceho (ďalej len "Tovar")
        uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom (ďalej len "Kupujúci"), prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho na
        internetovej stránke https://www.prespanok.sk/ (ďalej len "Eshop") a stávajú sa tak súčasťou zmluvného dojednania zmluvných strán.

2.2.  Kupujúci odoslaním objednávky prostredníctvom Eshopu potvrdzuje, že si pred uzavretím zmluvy o kúpe Tovaru prečítal tieto VOP v znení platnom a účinnom
        v čase odoslania objednávky a že s nimi súhlasí. Textovú podobu kúpnej zmluvy a týchto OP dostane kupujúci ako prílohu potvrdenia objednávky, ktoré
        predávajúci zašle na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v objednávke alebo zaregistrovanú v používateľskom profile kupujúceho.

2.3.  Úprava vzájomných vzťahov vykonaná týmito obchodnými podmienkami má prednosť pred dispozitívnymi ustanoveniami zákona, ktoré by sa na daný vzťah
         v iných prípadoch vzťahovali.

2.4.  V prípade, že je v samotnej kúpnej zmluve, ktorej prílohou sú tieto obchodné podmienky, upravený vzťah odlišne, platia ustanovenia kúpnej zmluvy.

2.5.  Na účely týchto VOP sa kupujúcim rozumie spotrebiteľ.

2.6.  Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy s predávajúcim koná mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca
        samostatného výkonu svojho povolania.

2.7.  Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom, je podnikateľom. Za podnikateľa sa považuje aj každá osoba, ktorá uzatvára zmluvy v súvislosti s vlastnou obchodnou,
        výrobnou alebo obdobnou činnosťou alebo pri samostatnom výkone svojho povolania, alebo osoba, ktorá koná v mene alebo na účet podnikateľa.III. Oznámenia pred uzavretím zmluvy

3.1.  Predávajúci v súlade s príslušnými zákonnými ustanoveniami informuje kupujúceho, že : 

      - Predávajúcim je spoločnosť PreSpanok s.r.o., IČO: 46 083 502 so sídlom Panenská 8, 811 03 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
        Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 71342/B;

      - označenie Tovaru a opis jeho hlavných vlastností je uvedený na webovej stránke Predávajúceho;

      - Kupujúci súhlasí s použitím prostriedkov diaľkovej komunikácie pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady, ktoré vzniknú Kupujúcemu pri použití komunikačných
        prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením Kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefonické hovory alebo iné podobné spojenie),
        znáša Kupujúci sám, neodlišujú sa od základnej sadzby a zodpovedajú cenám poskytovateľa týchto služieb; 

      - Predávajúci požaduje zaplatenie kúpnej ceny a/alebo zálohy na kúpnu cenu pred prevzatím plnenia kupujúcim;

      - Cena Tovaru je uvedená na webovej stránke Predávajúceho zahŕňajúca DPH, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak. Kúpna cena nezahŕňa náklady na dopravu,
        dobierku a náklady na použitie prostriedkov komunikácie na diaľku, ktorých výška závisí od voľby kupujúceho. Cenník prepravy a ďalších nákladov spojených s
        predajom Tovaru je uvedený v Cenníku Predávajúceho, ktorý sa nachádza TU;

      - Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy dohodnutej prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku (ak nie je ďalej uvedené inak) v lehote
        štrnástich dní. Ak je predmetom záväzku kúpa tovaru, lehota sa končí uplynutím štrnástich dní odo dňa, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia strana iná ako
        dopravca prevezme tovar,
                o      alebo posledný kus tovaru, ak si spotrebiteľ v rámci jednej objednávky objedná viac ako jeden kus tovaru, ktorý sa dodáva samostatne,
                o      posledná položka alebo časť dodávky tovaru, ktorá pozostáva z viacerých položiek alebo častí,
                o      alebo prvá dodávka tovaru, ak zmluva stanovuje pravidelné dodávky tovaru počas dohodnutého obdobia.      

      - Odstúpenie od kúpnej zmluvy je možné oznámiť predávajúcemu prostredníctvom kontaktných údajov predávajúceho uvedených vyššie. Na tento účel môže
         kupujúci použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je k dispozícii TU, kde sa nachádza aj vzor oznámenia o odstúpení od zmluvy;


      - Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ak:
                 o      poskytovaní služieb, ak boli poskytnuté v plnom rozsahu; v prípade odplatného plnenia, ak sa plnenie začalo s predchádzajúcim výslovným
                         súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a podnikateľ pred uzavretím zmluvy informoval spotrebiteľa,
                         že poskytnutím plnenia zaniká právo odstúpiť od zmluvy,
                 o      dodanie tovaru vyrobeného podľa požiadaviek spotrebiteľa alebo prispôsobeného jeho osobným potrebám.
                 o      matrace, postele a rošty na webovej stránke internetového obchodu, ktoré sú označené ako "na objednávku",
                         sú spotrebiteľom ponúkané ako atypické, sú vyrobené na želanie zákazníka a nemôže sa na ne uplatniť garancia vrátenia peňazí.
                 o      dodanie tovaru podliehajúceho skaze alebo krátkodobej spotrebe, ako aj tovaru, ktorý bol vzhľadom na svoju povahu po dodaní nenávratne
                         zmiešaný s iným tovarom,
                 o      na vykonanie naliehavej opravy alebo údržby na mieste určenom spotrebiteľom na jeho výslovnú žiadosť; to sa však nevzťahuje na
                         vykonanie iných ako požadovaných opráv alebo na dodanie iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na opravu alebo údržbu,
                 o      dodanie tovaru v uzavretých obaloch, ktoré zo zdravotných alebo hygienických dôvodov nie sú vhodné na vrátenie po tom,
                         čo ich spotrebiteľ porušil.
     
      - Najneskôr do štrnástich dní od odstúpenia od zmluvy;
                 o      je kupujúci povinný odoslať alebo odovzdať zakúpený tovar predávajúcemu,
                 o      predávajúci je povinný vrátiť všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na doručenie, ktoré od kupujúceho prijal, rovnakým spôsobom,
                         ak sa s kupujúcim nedohodne inak. Predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky pred tým, ako obdrží tovar alebo kým sa
                         nepreukáže, že tovar bol odoslaný.
     
      - Ak si kupujúci zvolil iný spôsob doručenia ako najlacnejší spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim, predávajúci vráti náklady na doručenie tovaru vo výške
        zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu doručenia;
    
      - Kupujúci;
                  o      znáša náklady na vrátenie tovaru a v prípade zmluvy uzavretej prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku náklady na vrátenie
                          tovaru, ak ho vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť obvyklou poštovou cestou,
                  o      zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s tovarom iným spôsobom, než ktorý je potrebný na to,
                          aby sa kupujúci oboznámil s povahou, vlastnosťami a funkčnosťou tovaru.

     - Kupujúci je povinný zaplatiť pomernú časť kúpnej ceny v prípade odstúpenia od zmluvy, ktorej predmetom je poskytovanie služieb, ktorých poskytovanie
       sa už začalo;

     - kúpnej zmluvy a faktúra sa uchováva po dobu stanovenú všeobecne záväznými právnymi predpismi v archíve predávajúceho v elektronickej podobe;

     - podmienky a spôsob mimosúdneho riešenia sťažností spotrebiteľov sú uvedené v Reklamačnom poriadku TU.


IV.  Kúpna zmluva a jej uzavretie

4.1.  Kupujúci je oprávnený objednať Tovar najmä prostredníctvom Eshopu Predávajúceho na www.prespanok.sk a ďalej e-mailom
     
   na [email protected] a telefonicky na tel. +421 948 062 906.

4.2.  K dokončeniu objednávky prostredníctvom Eshopu dôjde, keď Kupujúci vloží vybraný Tovar do nákupného košíka a odošle objednávku. Do odoslania objednávky
        môže Kupujúci meniť všetky parametre nákupu, t. j. predmet nákupu, spôsob dopravy a spôsob úhrady kúpnej ceny.

4.3.  Jednotlivé technické kroky vedúce k odoslaniu objednávky a uzatvoreniu zmluvy:
                  o      Kupujúci si vyberie preferovanú možnosť pre vybraný Tovar, ak je k dispozícii, 
                  o      pridá ho do nákupného košíka stlačením tlačidla PRIDAŤ DO KOŠÍKA,
                  o      Kupujúci môže vložiť označenie zľavového kupónu do nákupného košíka a pokračuje stlačením tlačidla OBJEDNAŤ,
                  o      Vyberie si spôsob dopravy a platby a po stlačení tlačidla OBJEDNAŤ bude môcť zadať údaje o doručení,
                  o      Kupujúci sa teraz nachádza v poslednom kroku objednávky. Má možnosť skontrolovať vybraný tovar, spôsob dopravy a spôsob úhrady
                          celkovej výšky. Až do ukončenia procesu objednávky a stlačenia tlačidla ODOSLAŤ OBJEDNÁVKU ZÁVÄZNÁ PLATBA má Kupujúci
                          možnosť skontrolovať jednotlivé kroky objednávky a vykonať opravy.
                  o      Kupujúci dokončí a odošle objednávku stlačením tlačidla ODOSLAŤ OBJEDNÁVKU ZÁVÄZNÚ NA PLATBU.

4.4.  K potvrdeniu objednávky je priložené aktuálne znenie týchto OP, reklamačný poriadok a text kúpnej zmluvy, ktorý obsahuje špecifikáciu predmetu kúpy,
        kúpnu cenu a návod na použitie.

4.5.  Ak je s Tovarom poskytnutý akýkoľvek darček, ktorý Kupujúci odmietne, Kupujúci je oprávnený vyhlásiť, že o darček nemá záujem a v takom prípade bude Tovar
        dodaný bez darčeka. V opačnom prípade je Kupujúci povinný v prípade odstúpenia od zmluvy darček spolu s Tovarom vrátiť.

4.6.  Odoslaním objednávky, ktorej predmetom je poskytnutie služby, Kupujúci výslovne súhlasí so začatím plnenia pred uplynutím zákonnej lehoty na odstúpenie
        od zmluvy.

4.7.  Text Kúpnej zmluvy archivuje Predávajúci po dobu 3 rokov od uplynutia záručnej doby v elektronickej podobe, ak všeobecne záväzné právne predpisy alebo
        záväzné rozhodnutia príslušných orgánov neustanovujú inak. Na žiadosť Kupujúceho k nemu Predávajúci umožní prístup.


V.  Označenie a vlastnosti tovaru

5.1.  Označenie Tovaru, jeho cena a opis jeho hlavných vlastností sú uvedené v detailoch každého výrobku. 

5.2.  Predávajúci na tomto mieste upozorňuje, že prezentácia Tovaru v Eshope je proces, ktorý je do značnej miery automatizovaný a nie je možné vylúčiť, že stav
        skladovej evidencie, charakter Tovaru a jeho cena môžu byť napriek všetkým bezpečnostným opatreniam zverejnené nesprávne. Preto sú informácie o Tovare
        a jeho cene záväzné s výnimkou zjavne nesprávnych údajov (napr. ak je vzhľadom na okolnosti a obvyklé ceny obdobného Tovaru cena zjavne nesprávna).

5.3.  Prezentácia Tovaru prostredníctvom Eshopu Predávajúceho sa uskutočňuje pod podmienkou vyčerpania zásob a straty schopnosti plnenia zo strany
        predávajúceho, t.j. najmä v prípade vyčerpania zásob alebo ak nie je v aktuálnych možnostiach Predávajúceho dodať Tovar.


VI. Dodacie podmienky

6.1.  Bežné dodacie lehoty sú uvedené v detailoch každého výrobku (ide o pracovné dni). 

6.2.  Dodacie lehoty jednotlivých produktov sa účtujú podľa príslušného typu dopravcu. Všetky ponúkané spôsoby dopravy, ich aktuálne podmienky a ceny nájdete
        v Cenníku predávajúceho na webovej stránke TU


6.3.  Hodnota dopravy je uvedená za celú objednávku. Po naskladnení tovaru vás bude náš pracovník kontaktovať (telefonicky alebo e-mailom) a oznámi vám
        predpokladaný termín dodania. Väčšie zásielky zasielame spoločnosťou Top Trans alebo našou vlastnou prepravnou spoločnosťou a menšie zásielky zasielame
        spoločnosťou GLS. V prípade, že si Kupujúci zvolí spôsob dopravy, ktorým nie je možné Tovar vzhľadom na jeho vlastnosti (t. j. najmä rozmery) prepraviť, je
        predávajúci oprávnený Kupujúcemu dodatočne účtovať zvýšené náklady spojené s použitím vhodného spôsobu dopravy. O tejto skutočnosti bude Kupujúci
        informovaný e-mailom alebo telefonicky a bude vyzvaný na úhradu dodatočných nákladov alebo na osobné prevzatie Tovaru od Predávajúceho. Predávajúci
        nie je v omeškaní s dodaním Tovaru, kým sa táto voľba neuskutoční. 

6.4.  V prípade prevzatia Tovaru môže Predávajúci alebo jeho zmluvný partner požadovať predloženie dokladu totožnosti osoby oprávnenej konať za Kupujúceho.
        Predávajúci alebo jeho zmluvný partner môže odmietnuť odovzdať Tovar aj bez predloženia niektorého z týchto dokladov.

6.5.  Ak je Kupujúci v omeškaní s prevzatím Tovaru, Predávajúci je oprávnený od Kúpnej zmluvy odstúpiť. Tým nie je dotknuté právo Predávajúceho na náhradu
        nákladov na dodanie tovaru a skladovacích nákladov.


VII. Prechod nebezpečenstva škody a samozdanenie

7.1.  Nebezpečenstvo škody prechádza na Kupujúceho pri prevzatí Tovaru , alebo v okamihu, keď mu Predávajúci umožnil manipuláciu s Tovarom, a to aj v prípade,
        že Kupujúci Tovar neprevezme. Škoda na Tovare, ktorá vznikne po prechode nebezpečenstva škody na Kupujúceho, nemá vplyv na povinnosť zaplatiť kúpnu cenu.

7.2.  Omeškanie Kupujúceho s prevzatím Tovaru zakladá právo Predávajúceho predať Tovar po poskytnutí primeranej dodatočnej lehoty na prevzatie Tovaru
        a to na základe oznámenia na účet Kupujúceho. To platí aj v prípade omeškania zmluvnej strany s platbou, ktorá je podmienená odovzdaním tovaru. Predávajúci
        je oprávnený započítať si voči výťažku z predaja svoje protipohľadávky voči Kupujúcemu, t. j. najmä náklady na dodanie, náklady na skladovanie, náklady na
        predaj, ušlý zisk atď.


VIII. Cena tovaru a spôsob platby

8.1.  Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k Tovaru, pričom Kupujúci sa stáva vlastníkom až po úplnom zaplatení kúpnej ceny. 

8.2.  Kúpna cena je uvedená v českých korunách vrátane DPH a ďalších daní a poplatkov. V cene nie sú zahrnuté náklady na doručenie tovaru.

8.3.  Prezentované akciové ceny sú platné vždy do vypredania zásob alebo do skončenia akcie, podľa toho, čo nastane skôr.

8.4.  Pôvodnou cenou (na Eshope zvyčajne uvádzanou preškrtnutou) sa spravidla rozumie najnižšia cena za posledných 30 dní pred zľavou, za ktorú Predávajúci ponúkal
        tovar na svojom Eshope. 

8.5.  V prípade Tovaru na objednávku alebo z dôvodu vyššieho množstva alebo hodnoty Tovaru môže byť Predávajúcim požadovaná záloha až do výšky kúpnej ceny
        pred odoslaním tovaru. Predávajúci sa zaväzuje informovať Kupujúceho o požiadavke na zálohovú platbu ihneď, ako sa o tejto skutočnosti dozvie.

8.6.  Informácie o akceptovaných spôsoboch platby a konkrétne podmienky použitia daného spôsobu platby sú uvedené v cenníku Predávajúceho TU.
 


IX. Sťažnosti a vrátenie tovaru

9.1.  Podmienky reklamácie vád Tovaru a právo na odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu upravuje Reklamačný poriadok kupujúceho TU a príslušné právne
        predpisy SR. 

9.2.  V prípade Tovaru, ktorý nie je možné vzhľadom na jeho povahu vrátiť obvyklou poštovou cestou v prípade odstúpenia od zmluvy, znáša náklady
        spojené s vrátením Tovaru Kupujúci - spotrebiteľ, ak tento Tovar nie je možné vzhľadom na jeho povahu vrátiť obvyklou poštovou cestou. 

9.3.  Pre Kupujúceho - podnikateľa môže byť lehota na uplatnenie práv z vadného plnenia upravená odlišne.

9.4.  Ak Kupujúci prevedie vlastnícke právo k Tovaru zakúpenému od Predávajúceho na inú osobu, práva a povinnosti zo záruky a zodpovednosť za kvalitu Tovaru
        neprechádzajú na nového vlastníka bez predchádzajúceho súhlasu Predávajúceho. Ich postúpenie je bez súhlasu Predávajúceho zakázané.X.  Odstúpenie od zmluvy zo strany predávajúceho v prípade chyby v cene tovaru

10.1. Okrem iných práv stanovených zákonom je Predávajúci oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy v prípade zjavného omylu v cene Tovaru, t.j. najmä v prípadoch,
         keď je kúpna cena Tovaru uvedená na Eshope na prvý pohľad nesprávna, pretože sa nepochybne odchyľuje od obvyklej ceny, za ktorú sa Tovar v danom čase
         predáva. V prípade pochybností, či ide o zľavu alebo o zjavnú chybu v cene Tovaru, odporúčame Kupujúcemu kontaktovať Predávajúceho a overiť si
         Kúpnu cenu osobne.

10.2. Ak Kupujúci už zaplatil kúpnu cenu Tovaru alebo jej časť, bude mu po dohode s Kupujúcim prevedená späť na bankový účet, z ktorého bola prevedená,
         alebo vrátená iným spôsobom.XI. Zásady ochrany osobných údajov

11.1. Údaje poskytnuté kupujúcim na účely rokovania o kúpnej zmluve, t. j. meno a priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, IČO a DIČ, číslo účtu,
         IP adresa a pod. bude predávajúci spracúvať na úkony súvisiace s vybavovaním objednávky a plnením práv a povinností z kúpnej zmluvy.

11.2. Spracúvané osobné údaje sú prístupné predávajúcemu ako prevádzkovateľovi a sprostredkovateľom na základe spracovateľskej zmluvy, ktorí údaje
         potrebujú na plnenie účelu zmluvy.

11.3. Kontaktné údaje predávajúceho na účely uplatnenia práv na ochranu osobných údajov:
     E-mail: [email protected]
     tel. č. +421 948 062 906

11.4. Ďalšie podmienky a zásady ochrany a spracúvania osobných údajov kupujúceho sú upravené TU.XII. Dary

12.1. Ak je Tovar ponúkaný spolu s darčekom, informácia o dodaní darčeka platí len do vyčerpania zásob darčekov a Predávajúci nie je povinný dodať darček
         spolu so zakúpeným Tovarom alebo si vyhradzuje právo dodať darček iného druhu.

12.2. V prípade uplatnenia práva Kupujúceho - spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy zaniká aj účinnosť zmluvy o poskytnutí darčeka a Kupujúci je povinný
         vrátiť Tovar spolu s vráteným Tovarom a s ním súvisiacimi poskytnutými darčekmi vrátane všetkého, o čo sa obohatil. V prípade nevrátenia daru sa jeho hodnota
         považuje za bezdôvodné obohatenie, ktoré je Kupujúci povinný vrátiť. Ak vydanie bezdôvodného obohatenia nie je možné, má Predávajúci nárok na peňažnú
         náhradu vo výške obvyklej ceny daru.XIII. Záverečné ustanovenia

13.1. V prípade poruchy informačného systému predávajúceho alebo vyššej moci predávajúci nezodpovedá za nefunkčnosť eshopu a spracovania objednávok.

13.2. Záväzky zo zmlúv uzatvorených na základe týchto obchodných podmienok sa uzatvárajú na dobu neurčitú a podmienky ich zániku sa riadia týmito
         obchodnými podmienkami, kúpnou zmluvou a všeobecne záväznými právnymi predpismi.

13.3. Vzťahy a prípadné spory vzniknuté na základe Kúpnej zmluvy sa riadia výlučne právnym poriadkom Slovenskej republiky a rozhodujú ich príslušné súdy
         Slovenskej republiky. Na právne vzťahy vzniknuté z Kúpnej zmluvy dojednanej na základe týchto VOP sa nevzťahuje Dohovor OSN o zmluvách o
         medzinárodnej kúpe tovaru. Predávajúci nie je viazaný kódexmi správania.

13.4. Prípadné spory medzi Kupujúcim a Predávajúcim môžu byť riešené mimosúdne prostredníctvom subjektov mimosúdneho riešenia sporov, ako je Slovenská
         obchodná inšpekcia (SOI), alebo prostredníctvom online aplikácie určenej platformy ODR.  Ďalšie informácie sú uvedené v Reklamačnom poriadku TU.

13.5. Zmluva sa uzatvára v českom jazyku. Ak je pre potreby Kupujúceho vytvorený preklad textu Zmluvy, v prípade sporu o výklad pojmov
         platí výklad Zmluvy v českom jazyku.

13.6. Tieto Obchodné podmienky sú účinné od 24.2.2023 a nahrádzajú predchádzajúce znenie OP.