[email protected]
+421948062906
poradenská linka je dostupná Po - Pia od 8:00 do 18:00 a So - Ne od 9:00 do 16:00
Menu Zatvoriť
0 0 €
Váš košík je zatiaľ prázdny.
Úvodná strana POUČENIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV V SÚŤAŽI O ZĽAVOVÝ KUPÓN NA SOCIÁLNEJ SIETI FACEBOOK A INSTAGRAM

POUČENIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV V SÚŤAŽI O ZĽAVOVÝ KUPÓN NA SOCIÁLNEJ SIETI FACEBOOK A INSTAGRAM

 
 
POUČENIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV V SÚŤAŽI O ZĽAVOVÝ KUPÓN NA SOCIÁLNEJ SIETI FACEBOOK A INSTAGRAM
(ďalej len „Poučenie“)
 
 

1. Koho sa Poučenie týka?
 
Toto poučenie sa Vás týka, ak ste, resp. hodláte byť účastníkom súťaže o zľavový kupón v e-shope PreSpánok, ktorá bude prebiehať na sociálnej sieti Facebook a Instagram pod príspevkami uverejnenými profilom PreSpánok, a ktorá sa spravuje pravidlami súťaže zverejnenými na tejto adrese: www.prespanok.sk/sutaz-o-zlavovy-kod-v-e-shope-prespanok/ (ďalej len „Súťaž“).

2. Kto Poučenie poskytuje?
 
Poučenie poskytuje PreSpanok s. r. o., so sídlom: Panenská 8, 811 03 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, IČO: 46 083 502, registrácia: Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 71342/B (ďalej len „Prevádzkovateľ“), ktorý v zmysle tohto poučenia spracúva osobné údaje.

3. Na koho sa môžete obrátiť, ak máte otázky, žiadosti alebo podnety týkajúce sa ochrany súkromia a osobných údajov?
 
So žiadosťami, otázkami, podnetmi a pripomienkami sa možno na Prevádzkovateľa obracať
písomne na adresu uvedenú v bode 2, e-mailom na adresu [email protected] alebo prostredníctvom súkromnej správy zaslanej profilu PreSpánok na sociálnej sieti Facebook alebo Instagram.

4. Aké osobné údaje a iné údaje o Vás zbierame a na aký účel?
 
Identifikačné údaje: názov Vášho účtu / profilu na sociálne sieti Facebook alebo Instagram, vrátane ďalších identifikačných údajov zverejnených vo Vašom profile,
Údaje potrebné na preverenie splnenia podmienok účasti v Súťaži: meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu,
Údaje z Vášho komentára pod súťažným príspevkom, ktorým ste sa zapojili do Súťaže,
Údaj o Vašom zaradení / vyradení zo súťaže, resp. informácia, či ste výhercom Súťaže a či ste prijali výhru,
Údaj o odovzdanom zľavovom kóde, ak ste sa stali výhercom a prijali výhru,
Údaje z akejkoľvek ďalšej komunikácie s Vami v súvislosti so Súťažou.
 
Všetky vyššie uvedené údaje spracúvame na účel usporiadania a vyhodnotenia Súťaže a odovzdanie cien. Právnym základom spracúvania je oprávnený záujem Prevádzkovateľa na usporiadaní Súťaže. Súťaž je súčasťou marketingovej stratégie Prevádzkovateľa. Účelom spracúvania osobných údajov je teda aj reklama, podpora a propagácia obchodného mena Prevádzkovateľa a jeho podnikateľskej činnosti. Právnym základom takéhoto spracúvania je tiež oprávnený záujem Prevádzkovateľa.
 
Vzhľadom na to, že ide o spracúvanie osobných údajov na účel oprávneného záujmu, Prevádzkovateľ nepotrebuje na ich spracúvanie Váš súhlas. Spracúvanie je však podmienené Vašou účasťou v Súťaži, resp. zadaním komentára pod súťažným príspevkom.
 
Vyššie uvedené osobné údaje získava Prevádzkovateľ spravidla priamo od Vás, resp. Vaším pričinením (zadaním komentára na sociálnej sieti resp. v komunikácii s Vami). Poskytnutie vyššie uvedených osobných údajov je preto v zásade dobrovoľné.
 
Po zadaní komentára si Prevádzkovateľ môže ďalšie z vyššie uvedených osobných údajov zhromaždiť prezretím informácií, ktoré zdieľate vo Vašom profile na sociálnej sieti. Ak takéto osobné údaje potrebné na posúdenie splnenia podmienok účasti v Súťaži nezverejňujete, Prevádzkovateľ je oprávnený ich od Vás vyžiadať. Ak tieto osobné údaje neposkytnete, môže Vás zo Súťaže vyradiť.
 
V prípade, že poskytnete nesprávne údaje, môže to spôsobiť, že Vás nebude možné zaradiť do Súťaže, resp. Vás bude potrebné zo Súťaže vyradiť, resp. že nebude možné overiť splnenie podmienok účasti v Súťaži, zaradiť Vás do žrebovania, posúdiť či ste výhercom a/alebo odovzdať Vám výhru.

5. Kto má k údajom, ktoré spracúvame prostredníctvom našej stránky prístup?
 
Vaše osobné údaje, ktoré sa spracúvajú v súvislosti so Súťažou majú k dispozícii Prevádzkovateľ a ním poverení zamestnanci. K týmto osobným údajom môžu mať prístup tiež subjekty, ktoré Prevádzkovateľovi poskytujú rôzne služby, napríklad služby web-hostingu, cloudového úložiska, právny zástupca a pod. Všetky tieto subjekty sú ohľadom Vašich osobných údajov viazané mlčanlivosťou a garantujú, že Vaše osobné údaje budú v mene Prevádzkovateľa spracúvať v súlade s príslušnými predpismi.
 
Na sociálnej sieti Facebook resp. Instagram bude zverejnený Váš komentár, ktorý zadáte pod súťažným príspevkom, spolu s názvom Vášho profilu, Vašou profilovou fotografiou a ďalších údajoch, ktoré zverejňujete vo Vašom profile.
 
Na sociálnej sieti Facebook a Instagram zverejníme tiež údaje o výhercoch súťaže – názvy profilov výhercov na sociálnej sieti Facebook a Instagram.
 
Nemôžeme tiež vylúčiť, že v súlade s príslušnými predpismi si od nás v rámci kontrolnej činnosti alebo vyšetrovania údaje, ktoré spracúvame, vyžiadajú súdy, orgány činné v trestnom konaní alebo iné úrady.
 
Vaše údaje okrem vyššie uvedených výnimiek nezverejňujeme.
 
Vaše osobné údaje neprenášame do tretích krajín ani medzinárodným organizáciám mimo EHP.

6. Ako dlho Vaše osobné údaje uchovávame?
 
Vaše osobné údaje budeme spracúvať do odpadnutia účelu ich spracúvania. T. j. zmažeme ich bezodkladne po tom, čo ich nebudeme potrebovať.
 
Zoznam účastníkov uchovávaný v našich databázach zmažeme bezodkladne po vyhodnotení a ukončení Súťaže.
 
Súťažný príspevok spolu s komentármi pod, vrátane označenia výhercov ním zostane z marketingových dôvodov zverejnený minimálne ďalších päť (5) rokov.
 
Komunikáciu v súvislosti so súťažou bude Prevádzkovateľ na účel oprávneného záujmu uchovávať minimálne ďalších päť (5) rokov.
 
Ak nesúhlasíte so zverejnením Vašich osobných údajov v súvislosti so Súťažou na sociálnej sieti Facebook resp. Instagram, svoj komentár môžete sami kedykoľvek zmazať. Ak niektoré údaje zmazať nemôžete (napríklad sú uvedené v našom príspevku alebo komentári), kontaktujte Prevádzkovateľa.

7. Aké máte práva a ako si ich uplatniť?
 
Vaše práva si môžete uplatniť tak, že Prevádzkovateľa kontaktujete spôsobom podľa bodu 3. O vybavení Vašej žiadosti budete informovaný do 30 dní. V odôvodnených prípadoch možno túto lehotu predĺžiť o 60 dní, a to aj opakovane. V takýchto prípadoch Vás Prevádzkovateľ bude vopred informovať.
 
Aby mohol Prevádzkovateľ vybaviť Váš podnet a overiť Vašu totožnosť, bude potrebovať, aby ste vo Vašej žiadosti uviedli aj Vaše meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu.
 
Máte právo na prístup k údajom. Ak o to požiadate, Prevádzkovateľ Vám oznámi, či Vaše údaje spracúva, o aké údaje ide, na aký účel, komu ich poskytol, či ich preniesli do tretej krajiny a ako dlho ich bude uchovávať.
 
Máte právo požiadať, aby Prevádzkovateľ opravili údaje, ktoré o Vás spracúva, ak si myslíte, že sú nesprávne.
 
Máte právo požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, ktoré o Vás Prevádzkovateľ spracúva, ak ich už nepotrebuje, ak odvoláte súhlas, ktorí ste na spracúvanie dali, ak Prevádzkovateľ osobné údaje spracúval nezákonne alebo ak správne namietnete, že oprávnené záujmy Prevádzkovateľa na spracúvanie údajov neprevažujú nad Vašimi právami.
 
Máte právo požiadať, aby Prevádzkovateľ dočasne prerušil spracúvanie osobných údajov, ak sa domnievate, že o Vás spracúva nesprávne údaje, na čas kým sa ich správnosť overí, ak je spracúvanie nezákonné alebo Prevádzkovateľ údaje už nepotrebuje a požiadate o to namiesto vymazania, ak namietate spracúvanie, do doby kým Prevádzkovateľ overí, či jeho oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov prevažujú nad Vašimi právami.
 
Máte právo získať osobné údaje, ktoré o Vás Prevádzkovateľ spracúva na základe súhlasu a/alebo zmluvy a spracúva ich automatizovanými prostriedkami, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Tieto údaje môžete preniesť aj inej osobe, preto ak je to technicky možné, Prevádzkovateľ prenesie na Vašu žiadosť Vaše osobné údaje priamo k Vami zvolenému prevádzkovateľovi.
 
Máte právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré Prevádzkovateľ vykonávame na základe ním stanoveného oprávneného záujmu. V tomto prípade uveďte Vaše práva a oprávnené záujmy, o ktorých sa domnievate, že prevažujú nad záujmami Prevádzkovateľa.
 
Ak sa domnievame, že pri spracúvaní Vašich osobných údajov Prevádzkovateľ porušuje právne predpisy, môžete sa obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, https://dataprotection.gov.sk/uoou/
 
Ďalšie podrobnosti o Vašich právach nájdete vo Všeobecnom nariadení o ochrane údajov, ktoré je dostupné na tejto adrese: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?qid=1526918377746&uri=CELEX:32016R0679.

8. Spracúvanie osobných údajov prevádzkovateľom sociálnej siete
 
Vaše osobné údaje o Vašom profile na sociálnej sieti Facebook a Instagram, vrátane informácií o Vašej aktivite na týchto sociálnych sieťach, vrátane informácií súvisiacich s Vašou účasťou v Súťaži, spracúva na vlastné účely a ciele tiež vlastník a prevádzkovateľ týchto sociálnych sietí.
 
Za to, akým spôsobom spracúva osobné údaje prevádzkovateľ sociálnej siete Prevádzkovateľ nezodpovedá a nevie ho nijako ovplyvniť.
 
Podrobnosti o tom, ako Vaše osobné údaje spracúva prevádzkovateľ sociálnej siete má k dispozícii prevádzkovateľ tejto sociálnej siete a sú dostupné na jeho internetových stránkach. Tam rovnako nájdete aj informácie ako uplatniť svoje práva voči prevádzkovateľovi sociálne siete.