[email protected]
+421948062906
poradenská linka je dostupná Po - Pia od 8:00 do 18:00 a So - Ne od 9:00 do 16:00
Menu Zatvoriť
0 0 €
Váš košík je zatiaľ prázdny.
Úvodná strana Kompletné podmienky služby „Možnosť výmeny darčekov po Vianociach“

Kompletné podmienky služby „Možnosť výmeny darčekov po Vianociach“

Spoločnosť PreSpánok s.r.o. so sídlom Panenská 8, 811 03 Bratislava, IČO  46 083 502, zapísaná v obchodnom registri  Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 71342/B (ďalej iba PreSpánok s.r.o alebo predávajúci). Kontaktné údaje: +421 948 062 906, [email protected].

I. Úvodné ustanovenia

 1. Tieto podmienky služby „Možnosť výmeny darčekov po Vianociach“ (ďalej iba „podmienky služby“) boli spracované v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej iba „OZ“) a so zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov (ďalej iba „Zákon“), a s ďalšími príslušnými právnymi predpismi.

 2. Podmienky služby upravujú vzájomné práva a povinnosti vzniknuté v súvislosti alebo na základe zmluvy o poskytnutí služby nazvanej „Možnosť výmeny darčekov po Vianociach“ (ďalej iba „Služba“) uzatvorenej medzi PreSpánok s.r.o. a zákazníkom.

 3. Zákazníkom spoločnosti PreSpánok s.r.o., ktorý môže využiť službu, je buď:
  • Spotrebiteľ v zmysle § 2 písm. a) Zákona,
  • Podnikateľ, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo
  • Orgán štátnej správy či samosprávy  (tieto tri typy zákazníkov ďalej ako kupujúci).

 4. Návrhom na uzatvorenie zmluvy o poskytnutí Služby (ponukou) je umiestnenie aktívnej ponuky Služby na stránkach www.prespanok.sk. Zmluvný vzťah ohľadom Služby medzi PreSpánok s.r.o. a kupujúcim vzniká doručením objednávky tovaru, pri ktorom je v dobe objednávky aktívna ponuka Služby (akceptácia). Vzniknutú zmluvu je možné meniť alebo rušiť iba na základe zákonných dôvodov.

 5. Uzatvorením zmluvy o poskytnutí Služby kupujúci vyjadruje súhlas s podmienkami služby PreSpánok s.r.o. a potvrdzuje, že je s nimi riadne oboznámený. Na tieto podmienky služby je kupujúci dostatočným spôsobom pred uzatvorením zmluvy o poskytnutí Služby upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

 6. Predávajúci pri uzatvorení a plnení zmluvy o poskytnutí Služby koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Predávajúci je podnikateľom, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu tovar alebo služby.

 7. Predávajúci si vyhradzuje právo poskytovanie Služby kedykoľvek prerušiť, obmedziť alebo úplne zastaviť. Táto zmena sa nedotkne už uzatvorených zmlúv o poskytnutí Služby.

 8. Znenie podmienok služby môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté počas doby platnosti predchádzajúceho znenia podmienok služby.

II. Popis služby

 1. PreSpánok s.r.o. ponúka kupujúcim, pri splnení nižšie ustanovených podmienok, Službu spočívajúcu v tom, že PreSpánok s.r.o. umožní kupujúcemu vrátiť zakúpený tovar v dobe od 27. 12. 2023 do 31. 1. 2024, a to aj bez udania dôvodu. Tým nie je dotknuté právo zákazníka na uplatnenie práv z chyb tovaru ani iné zákonné a zmluvné práva zákazníka.

 2. Služba môže byť využitá iba pre vybraný tovar, pri ktorom je Služba na webe prespanok.sk ponúkaná a je v dobe objednávky aktívna.

 3. Ak nie je inak ustanovené, je Službu možné využiť pre tovar
  • Vankúše,
  • Prikrývky,
  • Matrace v rozmere 90x200 cm a 180x200 cm.

III. Podmienky využitia Služby

 1. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, podnikateľom i orgánom štátnej správy či samosprávy.

 2. Predávajúci umožní kupujúcemu Službu využiť, t. j., umožní kupujúcemu vrátenie tovaru kúpeného v dobe od 1. 11. 2023 do 24. 12. 2024 (Doba nákupu) aj bez udania dôvodu v lehote od 27. 12. 2023 do 31. 1. 2024 (Doba vrátenia), za predpokladu splnenia všetkých nasledujúcich podmienok:
  • Kupujúci pred uplatnením Služby neodstúpi od zmluvy o kúpe tovaru zo zákonných dôvodov,
  • Kupujúci nebude s tovarom manipulovať tak, aby došlo k poškodeniu identifikačných štítkov predmetného tovaru a obalu,
  • V prípade tovaru kúpeného v kamennej predajni PreSpánok Kupujúci uplatní Službu v Dobe vrátenia, t. j. od 27. 12. 2023 do 31. 1. 2024, a to na rovnakej predajni, kde kúpil pôvodný tovar,
  • V prípade tovaru kúpeného na e-shope Prespánok, Kupujúci uplatní Službu v dobe vrátenia t. j. od 27. 12. 2023 do 31. 1. 2024 tak, že zašle tovar vrátane kópie faktúry na adresu: The Mall Trnava – nákupné centrum, Nová 6/B, 91701 Trnava.

 3. Kupujúci predloží vrátený tovar predávajúcemu (resp. osobe poverenej predajom), ktorý tovar prezrie a posúdi, či nie je tovar znehodnotený natoľko, že ho nie je možné vrátiť. Ako neznehodnotený tovar sa považuje a bude od kupujúceho predávajúcim prijatý, ak:
  • Tovar nenesie známky používania,
  • Tovar je vrátený v takom stave, v ktorom bol kúpený,
  • Tovar je vrátený spolu s kompletným pôvodným obalovým materiálom bez známok rozbalenia tovaru, v pôvodnom neporušenom obale,
  • Tovar je vrátený s nepoužitým spotrebným materiálom, ktorý bol kupujúcemu dodaný spolu s tovarom,
  • Tovar je vrátený spolu s kompletným príslušenstvom, ktoré bolo kupujúcemu dodané spolu s tovarom, vrátane manuálu a poskytnutých darčekov.

 4. V prípade, že kupujúci splní podmienky stanovené týmito podmienkami služby a stav tovaru nebude predávajúcim vyhodnotený ako znehodnotený, či rozbalený, bude kupujúcemu umožnená výmena tovaru, ako to upravuje Článok 4 nižšie.

 5. V prípade, že tovar bude vrátený v rozpore s článkom 3 týchto podmienok služby, a to hlavne, ak bude rozbalený, ako bude niesť známky používania, bude nekompletný (bez ktoréhokoľvek dodaného príslušenstva, či poskytnutých darčekov), či bude opotrebovaný, nemôže byť tovar za súčasného využitia Služby kupujúcemu vrátený.

 6. Kupujúci je pri používaní Služby povinný konať v súlade so zákonom, týmito podmienkami služby a s dobrými mravmi, v dobrej viere a nedopúšťať sa podvodného alebo špekulatívneho konania. Kupujúci hlavne nevyužije internetový obchod predávajúceho ako požičovňu vecí. V opačnom prípade nastáva výluka z povinnosti poskytnutia Služby.

 7. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho – spotrebiteľa vrátiť tovar zakúpený na diaľku do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Pre kupujúcich, ktorí nie sú spotrebiteľmi, sa pre využite Služby tieto podmienky služby použijú bez ďalšieho.

IV. Výmena tovaru v prípade nákupu na e-shope

 1. Ak kupujúci splní všetky podmienky pre poskytnutie Služby, Predávajúci mu zašle bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa vrátenia tovaru, poukaz so zľavovým kódom, ktorý môže byť uplatnený na e-shope www.prespanok.sk.

 2. Doba platnosti poukazu je do 29. 2. 2024.

V. Výmena tovaru v prípade nákupu na predajni

 1. Ak kupujúci splní všetky podmienky pre poskytnutie Služby, Predávajúci mu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od vrátenia tovaru, umožní výber nového tovaru zo sortimentu predajní PreSpánok a poskytne mu na nový nákup zľavu vo výške kúpnej ceny vráteného tovaru.

VI. Vylúčenie zodpovednosti

 1. PreSpánok s.r.o. nenesie zodpovednosť za technické problémy, ku ktorým by mohlo dôjsť pri doručovaní internetových správ a oznamovaniu doručenia poškodeného tovaru, tak ani za prípadné problémy súvisiace s funkčnosťou internetovej siete.

VII. Záverečné ustanovenie

 1. Tieto podmienky sú platné a účinné od 1. 11 . 2023